FAQ

Naar 50% reductie in 2030

Meld je nu aan en bekijk hoe je gebouw presteert

Aanmelden

Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

WENG staat voor Werkelijke EnergieNeutraal Gebouw. De WENG-indicator is een indicator voor de werkelijke energie-efficiëntie van het energiegebruik van een gebouw. De WENG-indicator is nul bij een werkelijke energieneutraal gebouw. De WENG-indicator is een betrouwbare indicator voor de efficiëntie van een gebouw omdat WENG indicatoren op een gestandaardiseerde, objectieve wijze vastgesteld worden. De WENG indicator krijgt betekenis door de indicator te vergelijken met de 50% emissie reductie doelstelling in 2030 en door de gebouwen onderling te vergelijken in een benchmark.
In 2030 moet de gebouwde omgeving 50% minder CO2 emissies uitstoten dan in 2012. De instrumenten die nu gebruikt worden, zoals de BENG eisen of de energielabels sluiten onvoldoende aan bij het werkelijke energiegebruik van gebouwen. WENG biedt de oplossing door specifiek te kijken naar het werkelijke energiegebruik van gebouwen.
De WENG indicator is gebaseerd op het aan de hoofdmeters gemeten energieverbruik (elektriciteit, gas, warmte, koude) in een jaar en het gebruiksoppervlak van het gebouw. Hierbij wordt geen rekening gehouden met primaire conversiefactoren (zoals bijvoorbeeld in verband met het opwekkingsrendement van elektriciteitscentrales). Verder zijn er correcties mogelijk voor uitgesloten verbruik, weersinvloeden en gebruiksintensiteit. Hoe dit precies gaat staat beschreven in het WENG protocol.
De status kan bepaald worden voor een enkel gebouw of voor de hele database met gebouwen. Voor een enkel gebouw is de status de verhouding tussen de actuele waarde van de WENG-indicator en de referentiewaarde van de WENG indicator voor het jaar 2012 (uitgedrukt als percentage). Deze referentiewaarde voor alle gebouwen met dezelfde gebruiksfunctie is gelijk. Deze status doet voor een enkel gebouw niet helemaal recht aan de spreiding die er zit in het energiegebruik van gebouwen.
Voor de hele groep gebouwen is de status de verhouding tussen de gewogen gemiddeld WENG-indicator en de gewogen gemiddelde WENG referentie voor het jaar 2012, uitgedrukt als percentage.
Het WENG jaar kan bepaald worden voor een enkel gebouw of voor de hele database met gebouwen. Het WENG jaar is afhankelijk van de actuele WENG-indicator en de streefwaarde van de WENG indicator. Het WENG jaar is het jaar waarin de streefwaarde van de WENG indicator gelijk is aan de actuele WENG indicator. Als het WENG jaar in de toekomst ligt, ligt het gebouw, of de groep gebouwen, dus voor op de te halen doelstelling (50% reductie in 2030). Als het WENG jaar in het verleden ligt dan ligt het gebouw dus achter op de te halen doelstelling.
De streefwaarde van de WENG indicator in een bepaald jaar is de waarde die hoort bij de ontwikkeling van de WENG indicator vanaf de referentie WENG-indicator (die gebaseerd is op 2012) tot de doelstelling van 50% emissiereductie in 2030.
WENG is niet verplicht. In de plannen van de klimaattafel voor de gebouwde omgeving wordt wel gesproken over normering van het werkelijke energiegebruik van gebouwen. WENG biedt de oplossing voor de plannen van de klimaattafel gebouwde omgeving.Geeft WENG invulling aan de erkende maatregel Energieregistratie en Bewakingssysteem (EBS)
WENG alleen is onvoldoende als invulling voor de erkende maatregel Energieregistratie en Bewakingssysteem. Als belangrijkste objectieve en betrouwbare prestatie-indicator voor de energie-efficiëntie van een gebouw kan WENG wel een belangrijke rol spelen in een EBS.
Nee, de WENG-indicator en de berekende BENG-indicator voor primair energiegebruik zijn niet met elkaar te vergelijken. De volgende aspecten zijn bij WENG anders:
Er wordt gerekend met finaal energiegebruik, niet met primair energiegebruik
WENG is inclusief het gebruiksgebonden energiegebruik.
WENG heeft betrekking op een werkelijke situatie, gebruikstijden e.d. zijn niet gestandaardiseerd.
Er zijn vele methodieken om de grootte een gebouw uit te drukken. Er is gekozen voor gebruiksoppervlak omdat dit aansluit bij wat er in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen geregistreerd staat en wat gebruikelijk is bij bestaande rekenmethodieken zoals NTA 8800 (BENG en energielabels).
De gegevens die verstrekt worden aan de WENG organisatie worden enkel gebruikt voor het bepalen van de WENG-indicator en de WENG-benchmark. Gebouwen kunnen indien gewenst ook anoniem opgenomen worden in de WENG benchmark.
WENG heeft betrekking op het totale finale energiegebruik van een gebouw. Dit is dus inclusief het gebruiksgebonden gebruik.
Een gebouw zonder dat er mensen in werken kan een laag energiegebruik hebben, maar erg efficiënt is het niet. De gebruiksintensiteit is de onderliggende prestatiemaat voor de energie-efficiëntie. Een gebouw met een grote gebruiksintensiteit (meer bedrijfsuren, hogere bezettingsgraad) heeft dus een lagere WENG-indicator dan een zelfde gebouw met een lage gebruiksintensiteit. De gebruiksintensiteit mag alleen gebruikt worden bij de bepaling van de WENG indicator als de gebruiksintensiteit gemeten is.
De gebouwfunctie met het grootste vloeroppervlak is bepalend. Als onderdelen van het gebouw met verschillende gebruiksfuncties volledig apart bemeterd worden kunnen de WENG indicatoren voor de aparte onderdelen van het gebouw bepaald worden.
Als achter een hoofdmeter een specifieke verbruikspost hoort die niet bij de gebouwfunctie hoort kan het verbruik hiervan in mindering worden gebracht op het door de hoofdmeter gemeten verbruik als het verbruik van dit specifieke onderdeel apart wordt bemeterd. Als het energiegebruik niet apart bemeten is mag er geen energiegebruik in mindering worden gebracht op het door de hoofdmeter gemeten energiegebruik.
De correctie voor weersinvloeden kan alleen gebruikt worden als het energieverbruik voor deze energiefunctie (verwarmen, koelen, opwek door zon) apart bemeten is. De correctie wordt uitgevoerd op basis van het dichtst bijliggende meteostation en de door de WENG organisatie vastgestelde correctiefactoren.

Naar 50% reductie
in 2030

Meld je nu aan en bekijk hoe je gebouw presteert

Aanmelden